Tavoitetta estävät tekijät

Mitkä asiat estävät valitsemaasi tavoitetta toteutumasta? Pystytkö vaikuttamaan tunnistamiisi esteisiin?

Tavoitteen valinnassa kannattaa punnita mahdollisia esteitä ja valita sellainen tavoite, jonka toteutumisen esteisiin voitte työyhteisönne työllä vaikuttaa.

Esimerkkejä estävistä tekijöistä

Kehittyminen ja oppiminen: Tavoitteena on, että työntekijällä on mahdollisuus oppia jokin uusi työvaihe tai muuttaa tapaansa tehdä jokin tuttu työvaihe. Tätä estävät kiire työssä ja se, että on helpompaa tehdä asioita tutulla tavalla. Näihin voi itse vaikuttaa ja muuttaa käytöstään. Esimerkiksi sairaanhoitajan tai ammattiautoilijan joitakin työtehtäviä säätelee osittain laki, tällaisten tehtävien muutosta ei kannata valita kehittämiskohteeksi.

Merkityksellisyys: Tavoitteena on varmistaa, että työntekijän työtehtävät ovat selkeät ja niiden tulos tai merkitys kokonaisuudelle on tunnistettavissa. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii työprosessin pilkkomista ja siihen perehtymistä. Toteutumista estävä tekijä saattaa olla muut työkiireet tai se, ettei kaikkia työtehtäviä ole mahdollista määrittää tarkasti.

Palaute: Esimies kirjaa tavoitteekseen antaa vähintään yksi lyhyt palaute viikossa jokaiselle työntekijälle. Esimies myös kertoo tämän tavoitteensa työyhteisölle. Tämän toteumista estävä tekijä voi olla esimerkiksi, että esimies kokee palautteen antamisen vaikeaksi tai työntekijä kiusaantuu palautteen saamisesta. Näihin asioihin on mahdollista vaikuttaa omalla toiminnallaan.

Turvallisuus: Tavoite on nolla työtapaturmaa vuoden aikana. Tätä estäviä tekijöitä voivat olla vaikkapa erityisen haastavat työolosuhteet tai työntekijöiden asenne työturvallisuutta kohtaan. Työntekijöiden asenteeseen on mahdollista vaikuttaa ja haastavat työolosuhteet vaativat erityisesti panostamaan työturvallisuustyöhön.

Kunto ja terveys: Matka hyvään kuntoon -kiertueelta saadusta yritysraportista valitaan kehittämiskohteeksi heikkoimmin työntekijöiden kohdalla toteutunut osa-alue. Tavoitteen toteutumista estäviä tekijöitä voivat olla muut työkiireet tai työntekijöiden asenne, näihin on mahdollista vaikuttaa.