#

Riittävän hyvä kunto ja terveys tukevat tuloksentekoa

Fyysiseen aktiivisuuteen kannustaminen tuo työyhteisölle monenlaisia hyötyjä. Henkilöstön riittävän hyvä kunto ja terveys hyödyttävät paitsi yksilöä itseään myös työnantajaa.

Henkilöstön terveys, työ- ja toimintakyky paranevat ja sairauspoissaolot vähenevät. Yksilö itse suoriutuu arjen askareista ja työtehtävistä ilman kohtuuttomia ponnistuksia ja työpäivän jälkeen virtaa riittää myös vapaa-ajan harrastuksiin. Hyvä fyysinen kunto edistää myös työkuormituksesta palautumista.

Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ei tarvita urheilullisia urotekoja, tärkeintä on liikunnan säännöllisyys ja että liikkumisen tapa on itselle mieleinen. Vähän liikkuvan kohdalla

Säännöllinen liikunta parantaa työkykyä

Suomalaisten työuria lyhentävät erityisesti tuki- ja liikuntaelinvaivat, mielenterveydenongelmat sekä sydän- ja verisuonisairaudet. Fyysisesti huonokuntoisilla miehillä riski työkyvyn menettämiseen on todettu olevan nelinkertainen verrattuna hyväkuntoisiin iästä riippumatta.

Säännöllinen liikkuminen ja liikunnan harrastaminen ennaltaehkäisevät kaikkia työkykyä uhkaavia sairauksia. Oikein ajoitettuna ja annosteltuna liikunnan tiedetään myös edistävän palautumista ja parantavan unen laatua. Fyysisesti raskaassa työssä palautumisen merkitys korostuu niin työpäivän aikana kuin vapaa-ajalla. Liikunnalla tiedetään olevan myönteisiä vaikutuksia myös aivoterveyteen ja oppimiseen.