Hyvä johtaminen lisää työhyvinvointia ja tulosta

Esimiestyö on ihmisten kohtaamista ja huomioimista. Yrittäjä ja esimies viestivät palautetta antamalla ja omalla esimerkillään yrityksen toimintatapaa ja tavoitteita.

Pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun ja menestykseen vaikuttavat monet asiat. On kuitenkin yksi yhteinen tekijä, joka vaikuttaa yrityksen kykyyn uudistua ja selvitä muuttuvassa toimintaympäristössä, se on tapa, jolla yritys suhtautuu työntekijöihinsä ja johtaa heitä. Henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa oleellisesti yrityksen kykyyn tehdä tulosta ja menestyä. Työntekijän työhyvinvointiin vaikuttavat johtaminen, työympäristön turvallisuus ja sekä henkilökohtainen kunto ja terveys.

Toteutuvatko nämä asiat työyhteisössänne?

Esimiestyö on ihmisten ohjaamista ja huomioimista. Yrittäjä ja esimies viestivät palautetta antamalla ja omalla esimerkillään yrityksen toimintatavasta ja tavoitteista. Johtaakseen muita tuloksellisesti on huolehdittava omasta hyvinvoinnistaan. Johtajan ja yrittäjän on näytettävä tietä ja luotava uskoa työntekijöihinsä, tämä onnistuu parhaiten, kun huolehtii jatkuvasti myös omasta kunnostaan ja jaksamisestaan.

Johtajan ja esimiehen tekemistä seurataan aina tarkemmin kuin työkavereiden. Kannattaa muistaa, että yrittäjä ja esimies ovat työntekijälle merkityksellisiä, koska heidän toimintansa ja sanansa kuvastavat työn jatkumisen ja siitä palkitsemisen mahdollisuutta tai sen kieltämistä. Hyvän tuloksen ja tekemisen vaatiminen toisilta on uskottavampaa, jos esimies näyttää itse esimerkkiä omalla toiminnallaan.

Hyvä esimies

 • on aidosti kiinnostunut ihmisistä,
 • haluaa vaikuttaa tulokseen ja tavoitteen saavuttamiseen ihmisten avulla,
 • haluaa tuntea omat vahvuutensa, kehittämiskohteensa ja kehittyä ja
 • edistää tärkeimpiä työhyvinvointiin vaikuttavia asioita.

Käytännön neuvoja hyvälle esimiehelle

 • Luo aktiivisesti hyvää henkeä myönteisellä puheella.
 • Näy ja ole paikalla.
 • Tervehdi ja kiitä työntekijöitä.
 • Muista ihmisten nimet ja puhuttele heitä nimillä.
 • Kysy kuulumisia ja ole aidosti kiinnostunut työntekijöiden työtehtävien sujumisesta.
 • Kiinnitä huomiota myös hiljaisiin ja huomaamattomiin työntekijöihin.
 • Anna työntekijöille palautetta työstä.
 • Nimeä onnistumisia ja kiitä niistä.
 • Kannusta työntekijöitä itsenäisyyteen ja anna vastuuta.

Osoittamalla reilua johtajuutta ja läsnäoloa lisäät työniloa ja työtehoa.